Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
Γιάννης Καλακάνης

Πτυχιούχος Οικονομικών Α.Π.Θ. - Λογιστής Α’ Τάξης

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Γράφει ο Ιωάννης Καλακάνης
Λογιστής Ά Τάξης
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Γράφει ο Ιωάννης Καλακάνης

Λογιστής Ά Τάξης  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Γράφει ο Ιωάννης Καλακάνης

Λογιστής Ά Τάξης

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

του Γιάννη Καλακάνη / Οικονομολόγου Α' Τάξης

Όπως είναι γνωστό, τα εκκαθαριστικά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2015 έχουν ήδη αρχίσει να αναρτώνται στην ειδική πλατφόρμα του.

Αναφορικά με τις εκπτώσεις ή τις μειώσεις του φόρου για ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων, ελήφθησαν υπόψη τα δεδομένα βάσει των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (αρχικών ή τροποποιητικών) που είχαν υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015. Στις περιπτώσεις αυτές τα εκδοθέντα εκκαθαριστικά εμπεριέχουν τις σχετικές εκπτώσεις και τις μειώσεις που προβλέπονται στον νόμο για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

 Σχετικές διατάξεις

i. Έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%): Η έκπτωση αυτή χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013:

α.Tο συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να είναι μικρότερο ή ίσο με 9.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β.Tο σύνολο της επιφανείας των κτισμάτων (υπόχρεου, συζύγου και εξαρτώμενων μελών) να μην ξεπερνάει τα 150 τ.μ.

γ.Tο σύνολο της αξίας των ακινήτων όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, να μην υπερβαίνει το ποσό των 85.000 για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα

Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

 

ii. Έκπτωση εκατό τοις εκατό (100%): Η έκπτωση αυτή χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013:

 

α.Tο συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να είναι μικρότερο ή ίσο με 12.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β.Tο σύνολο της επιφανείας των κτισμάτων (υπόχρεου, συζύγου και εξαρτώμενων μελών) να μην ξεπερνάει τα 150 τ.μ.

γ.O αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

δ.Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

 

Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των ανήλικων εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από το νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015.

 

Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων, αποτελούμενη από το άθροισμα των κύριων και βοηθητικών χώρων των κατηγοριών ακινήτων 1 έως και 12 (εκτός 4, 41 έως και 47), αποπερατωμένων και ημιτελών, καθώς και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, λαμβάνεται από τις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. του οικείου έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος επί των ακινήτων.

 

Η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου λαμβάνεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους ή από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Η αναπηρία των τέκνων, λαμβάνεται από την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώριση Αναπηριών» ή από τα αρχεία των ΚΕ.Π.Α. ή, εφόσον το τέκνο υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μείωση χορηγείται με υπόδειγμα από τη Δ.Ο.Υ., απαιτείται, πριν τη χορήγηση της έκπτωσης, η καταχώριση της πληροφορίας για την αναπηρία στην εφαρμογή «Καταχώριση Αναπηριών» των Δ.Ο.Υ.

Προσοχή: Σε όσους φορολογούμενους έχει υπολογιστεί η έκπτωση 50% ή 100% υπάρχει και η σχετική απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. που μπορείτε να τη δείτε όταν εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

 

iii. Μείωση είκοσι τοις εκατό (20%):Η μείωση αυτή χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. στα φυσικά πρόσωπα (μόνο) που είχαν ακίνητα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα κατά το προηγούμενο έτος.

 Οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες δεν ήταν ενεργές καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, λαμβάνονται από τα αρχεία του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. Οι αριθμοί των παροχών του αρχείου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. διασταυρώνονται με τους αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) του οικείου έτους, και στην αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων (έντυπο Ε2) του οικείου φορολογικού έτους, που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015. Η πληροφορία του κενού ακινήτου, καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, λαμβάνεται από την αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων (έντυπο Ε2) του οικείου φορολογικού έτους, η οποία έχει υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015. Δεν προσκομίζονται παραστατικά για το ποσοστό της χορηγηθείσας μείωσης ΕΝΦΙΑ, όταν αυτή έχει χορηγηθεί κεντρικά από τη Δ.ΗΛΕ.Δ.

Προσοχή: Σε όσους φορολογούμενους έχει υπολογιστεί η μείωση 20% του φόρου δίπλα στο ποσό του φόρου εμφανίζεται μία κόκκινη κουκκίδα και υπάρχει η ακόλουθη αναφορά στο εκκαθαριστικό σημείωμα:

 

Οδηγίες για όσους δεν είδαν ή δεν θα δουν τις σχετικές μειώσεις στο εκκαθαριστικό τους

 Πιθανώς  στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υπεβλήθησαν έως 9.10.2015 (αρχικές ή τροποποιητικές), δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις εκείνες που ορίζονταν στον νόμο και μοιραία η εκκαθάριση έγινε κανονικά χωρίς έκπτωση ή μείωση αντίστοιχα του φόρου.

 

Πιθανά λάθη είναι για παράδειγμα η μη αναγραφή στο Ε2 της ένδειξης «κενό» (σ.σ. βλ. στο πεδίο είδος μίσθωσης του εντύπου, κωδ. 39), οπότε δεν υπολογίστηκε η μείωση του φόρου κατά 20% (εφόσον το ακίνητο ήταν και μη ηλεκτροδοτούμενο) ή η αναγραφή εκ παραδρομής μεγαλύτερων εισοδημάτων από τα πραγματικά, οπότε υπήρχε υπέρβαση των εισοδηματικών κριτηρίων που ορίζονται για την έκπτωση του φόρου ή η λανθασμένη αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος της Δ.Ε.Η., κ.α.

 

Για όλες τις περιπτώσεις που δεν υπολογίστηκε η έκπτωση ή η μείωση του φόρου εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις του νόμου, αλλά και για περιπτώσεις διαφωνιών αναφορικά με την αξία των ακινήτων, κ.λπ., οι φορολογούμενοι μπορούν είτε να προβούν στις σχετικές διορθώσεις υποβάλλοντας όπου απαιτείται τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος ή να ακολουθήσουν όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ.1212/24.9.2015 η οποία παραπέμπει και στην ΠΟΛ.1163/23.7.2015.

Να τονίσουμε εδώ ότι, αναφορικά με τις τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν μέσω διαδικτύου προκειμένου να αναγραφεί η ένδειξη «κενό» στο έντυπο Ε2 ή να αναγραφεί ο ορθός αριθμός παροχής ρεύματος της Δ.Ε.Η., προφανώς και φέτος δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα, όπως ίσχυσε και πέρυσι. Αναφέρουμε τη λέξη «προφανώς», διότι η περσινή εγκύκλιος ΠΟΛ.1255/11.12.2014 καθόρισε τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν επιβάλλονταν πρόστιμα στις τροποποιητικές δηλώσεις Ε2, αλλά υπήρχε η αναφορά ότι όσα αναφέρονται στην απόφαση αυτή ίσχυαν για τις δηλώσεις που αφορούν μέχρι και το οικ. έτος 2014.

β. Μη χορήγηση έκπτωσης 50% ή 100%

 

1. Υποβολή αίτησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (σ.σ. βάσει των υποδειγμάτων 2 ή 3 της ΠΟΛ.1163/23.7.2015). Αναφορικά με το ποια είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ., μπορείτε να μελετήσετε την παρ. 2 του άρθρου 1 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1163/23.7.2015.

 

Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή εκδίδεται νέα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.-πράξη διοικητικού προσδιορισμού, η οποία κοινοποιείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και αναρτάται ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του φορολογουμένου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Γράφει ο Ιωάννης Καλακάνης

Λογιστής Ά Τάξης

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Σελίδα 2 από 7
PRAXIS2

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

There are no product matching selection!

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 307 επισκέπτες και κανένα μέλος

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τελευταια Νεα

Top