Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
14 Μαϊ 2017

Φορολογία αγροτών - Προθεσμίες και ειδικά θέματα Κύριο

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Προθεσμίες

12 Μαΐου 2017.
Υποβολή δήλωσης μετάταξης αγροτών από το «ειδικό» στο «κανονικό» καθεστώς Φ.Π.Α.

Δεν καταλαμβάνει, τις προαιρετικές μετατάξεις αγροτών και τις δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης των αγροτών που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς υποχρεωτικά από 01.01.2017
Υποβολή δήλωσης μεταβολών μετάταξης, χωρίς την επιβολή προστίμου, για την «απένταξη» από το «κανονικό καθεστώς» και ένταξή τους στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ με ημερομηνία μεταβολής την 01.01.2017.Αφορά όσους αγρότες εντάχθηκαν στο κανονικό
καθεστώς ΦΠΑ λόγω υπέρβασης του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις, με συνυπολογισμό και των ποσών επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2016 και αφορούν παλαιότερα φορολογικά έτη. Αυτοί δύνανται να επιλέξουν την επαναφορά της αγροτικής τους εκμετάλλευσης στο ειδικό καθεστώς των αγροτών εφόσον, βεβαίως, πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις ένταξης στο ειδικό καθεστώς, δηλαδή Πωλήσεις μικρότερες του ορίου των 15.000 ευρώ ή δεν:

α) ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών,

β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία που μπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων,

γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν λογιστικά αρχεία (βιβλία) σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

δ) παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις των προϊόντων τους προς άλλο κράτος - μέλος της Ε. Ε.. ]

Παράταση 16/06/2017
Υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2017.

9 Ιουνίου 2017.
Λήξη προθεσμίας αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2017.

 

15 Ιουνίου 2017 .
Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων, στην περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί παραδόσεις αγροτικών προϊόντων με ΦΠΑ, οι αγρότες (που επανεντάσσονται στο «ειδικό καθεστώς») εκδίδουν πιστωτικά τιμολόγια για την επιστροφή του εισπραχθέντος
από αυτούς ΦΠΑ στους αντισυμβαλλομένους Για το πιστωτικό τιμολόγιο, όπως και για τα παραστατικά της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του νόμου αυτού (λ.χ. «τίτλος κτήσης», απόδειξη δαπάνης κλπ,) που εκδίδονται για την τεκμηρίωση συναλλαγής της
υποκείμενης στο νόμο οντότητας με πρόσωπα μη υπόχρεα σε έκδοση τιμολογίου, δεν ορίζεται ρητά από τις παρούσες διατάξεις χρόνος έκδοσης αυτού.

 

30 Ιουνίου 2017:
Αφορά αγρότες που είχαν ενταχθεί στο «κανονικό καθεστώς» και λόγω αλλαγής των κριτηρίων επιδότησης επέλεξαν να ενταχθούν στο ξανά στο «ειδικό καθεστώς».

Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου για πράξεις που πραγματοποιήσαν έως τις 12.5.2017 (π.χ. λόγω μη δυνατότητας έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων, ή λόγω πραγματοποίησης λιανικών πωλήσεων ή λόγω πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λοιπών πράξεων για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών), οι αγρότες έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ καθώς και να καταβάλουν τον οφειλόμενο φόρο.

 

Υποχρεωτική Ένταξη στο «κανονικό καθεστώς»

1) Αγρότης ο οποίος το φορολογικό έτος 2016 πραγματοποιεί αποκλειστικά και μόνο λιανικές πωλήσεις (π.χ. πωλεί τα προϊόντα σε ένα πάγκο που έχει στην άκρη του χωραφιού του), χωρίς να έχει δικαίωμα επιστροφής με τον κατ' αποκοπή συντελεστή 6% για τις πωλήσεις αυτές, εντάσσεται υποχρεωτικά στο ειδικό καθεστώς πριν την πρώτη πώληση που θα πραγματοποιήσει εντός του φορολογικού έτους 2017. Αν η πρώτη πώληση προηγηθεί της ένταξης, η ένταξη θεωρείται εκπρόθεσμη.

2) Οι αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς και πραγματοποιούν αποκλειστικά παραδόσεις ή και παροχές προς άλλους υποκειμένους στο φόρο, πριν την υποβολή της δήλωσης- αίτησης επιστροφής του φόρου εγγράφονται στο ειδικό καθεστώς αυτό με δηλούμενη ημερομηνία τουλάχιστον την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους, προκειμένου να έχουν δικαίωμα επιστροφής για το φορολογικό αυτό έτος.

3) Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1201/28.12.2016, Προβλέπεται η υποχρέωση έκδοσης ειδικού στοιχείου από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για παραδόσεις των προϊόντων τους ή παροχές αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ή προς πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο και η υποχρεωτική εγγραφή των εν λόγω αγροτών στο ειδικό καθεστώς, ακόμη και στην περίπτωση που αποκλειστικά πραγματοποιούν αυτές τις πράξεις..... Με βάση τα ανωτέρω : α) Όσοι έχουν αγροτικά εισοδήματα και διενεργούν πωλήσεις πρέπει να ενταχθούν στο « ειδικό καθεστώς» και β) Όσοι λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις πρέπει να ενταχθούν στο « ειδικό καθεστώς».

4) Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ) : Θεωρείται ότι έχει αγροτική εκμετάλλευση και άρα πρέπει να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς ( αν βέβαια καλύπτει τις προϋποθέσεις εντάσσεται στο «κανονικό» )

5) Εκμετάλλευση αγροτικών μηχανημάτων.

Επίσης, σημειώνεται ότι ως άλλη, κι όχι αγροτική, δραστηριότητα, για την οποία υφίσταται υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχειών, θεωρείται και η εκμετάλλευση αγροτικών μηχανημάτων, όπως είναι οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές, τα σπαρτικά μηχανήματα που προσαρτώνται σε τρακτέρ, κλπ, επομένως αγρότες οι οποίοι παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες υποχρεούνται να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και για την αγροτική τους εκμετάλλευση.

ΠΡΟΣΟΧΗ . Κωδικοί Δήλωσης του εντύπου Ε1.

(1) κωδ. 021-022 οι οποίοι συμπληρώνονται όταν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα και ο φορολογούμενος είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ. Ο σκοπός της συμπλήρωσης είναι ο επαγγελματίας, ασφαλισμένος στον Ο.Γ.Α, που έχει και « αγροτικά εισοδήματα», να έχει την έκπτωση φόρου, που προβλέπεται για τα «αγροτικά εισοδήματα» του.

(2) κωδ. 037-038 καταχωρείται η ένδειξη ότι ο ασκών αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης σύμφωνα με την επίσημη ταυτοποίηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3874/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4389/2016). Ο σκοπός της συμπλήρωσης είναι ο χαρακτηρισμένος ως « επαγγελματίας αγρότης», να έχει την έκπτωση φόρου, που προβλέπεται για τα «αγροτικά εισοδήματα» του.

Προσοχή : Οι φορείς που συντάσσουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, έχουν υποχρέωση να καταχωρήσουν στο μητρώο τα στοιχεία του υπόχρεου αγρότη, μετά την ολοκλήρωση της δήλωσης ΟΣΔΕ. Ελέγχουν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται και ενημερώνουν τον αγρότη – παραγωγό ότι πρέπει να πάει να οριστικοποιήσει την εγγραφή του στο ΚΕΠΠΥΕΛ. Οι προσυμπληρωμένοι κωδικοί είναι βασισμένοι στην εκκαθάριση του φορολογικού έτους 2015, όσον αφορά την προϋπόθεση του 50% του συνολικού εισοδήματος.

Για την προϋπόθεση ασφάλισης στον ΟΓΑ, εξαιρούνται ( υπό προϋποθέσεις οι συνταξιούχοι αγρότες).

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις υπόχρεων οι οποίοι είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες και δεν εμφανίζεται τσεκαρισμένος ο κωδικός 037/038 και αντίστροφα

Κάνοντας εκκαθάριση τη δήλωσή του προκύπτει ένα σημαντικό ποσό φόρου.

Η δήλωση είναι έτοιμη για υποβολή. Αν την υποβάλουμε, θα βγει επιτόπου το εκκαθαριστικό του, το ποσό του φόρου που θα προκύψει θα βεβαιωθεί στην προσωποποιημένη πληροφόρηση και θα οφείλει φόρο τον οποίο δεν πρέπει να καταβάλει.

Πρέπει λοιπόν να απευθυνθεί την υπηρεσία ΚΕΠΠΥΕΛ της περιοχής του και να ζητήσει να του εκδώσουν τη βεβαίωση ότι είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης.

Όταν την παραλάβει θα πρέπει να υποβληθεί συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην αρμόδια ΔΟΥ και να ζητήσει να γίνει επανεκκαθάριση της αρχικής δήλωσης ώστε να εκδοθεί το σωστό εκκαθαριστικό και να διαγραφεί το ποσό του φόρου που είχε αρχικά βεβαιωθεί. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την τακτοποίηση του προβλήματος με τον τρόπο αυτό, δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να είναι. Εξαρτάται από το πότε θα δώσει τη δυνατότητα το υπουργείο στις κατά τόπους ΔΟΥ, να μπορούν να κάνουν εκκαθάριση.

Η άλλη λύση είναι η εξής: Θα υπολογίσω τον φόρο, αλλά θα υποβάλω τη δήλωση με επιφύλαξη.

Στην περίπτωση αυτή δεν εκκαθαρίζεται και κατ’ επέκταση δεν βεβαιώνεται ο φόρος, αλλά πρέπει να υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά στη ΔΟΥ η οποία θα κάνει και την εκκαθάριση. Ο φορολογούμενος θα απευθυνθεί στο ΚΕΠΠΥΕΛ, θα ζητήσει τη βεβαίωση την οποία θα προσκομίσει στη ΔΟΥ. Δεν βεβαιώνεται άδικα ο φόρος στην προσωποποιημένη του πληροφόρηση.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Γιάννης Καλακάνης

Πτυχιούχος Οικονομικών Α.Π.Θ. - Λογιστής Α’ Τάξης

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

PRAXIS2

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 222 επισκέπτες και κανένα μέλος

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τελευταια Νεα

Top