ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

Ξεκίνησε η καταγραφή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 ν. 4849/2021 (Α’ 207) για το υπαίθριο…