ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Β΄ 1414), η Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.5 “Υλοποίηση επενδύσεων…