ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας με την υπ΄αριθ. 77/2023 (ΑΔΑ: 9ΔΓΓΩΨΠ-8ΚΧ) απόφασή του, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 8481/2022 Υπουργική…