ΣΥΝΕΧΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για πρώτη φορά, η ΔΥΠΑ προχώρησε στην αξιολόγηση των προγραμμάτων απασχόλησης, αναφορικά με την εξέλιξη των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας…