ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας θα διεξαχθεί στις  06-06-2023, ημέρα  της εβδομάδος…

κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Δήμαρχο, Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, Βέροια Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε…

                                             Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 1.    Βασίλειος Παπαδόπουλος 2.    Αλέξανδρος Τσαχουρίδης 3.    Στέργιος Διαμάντης…

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό…